Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Služby

Terapia hrou

„Hračky sú detskými slovami a hra je ich jazykom“ G. Landreth

Terapia hrou pomáha deťom s poruchami pripútania, poruchami správania, poruchami spánku, s emocionálnymi výkyvmi, sociálne nezačleneným deťom, so psychosomatickými problémami, s poruchami reči a inými problémami.

Terapia hrou je jedinečná stratégia práce s dieťaťom. Hra je prirodzeným komunikačným prostriedkom pre deti. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú symbolicky vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby. Hrový terapeut má možnosť zažívať svet dieťaťa a aktívne s ním zdieľať situácie, ktoré ho priviedli do terapie.

Dáva mu dôležitú spätnú väzbu o jeho prežívaní, povzbudzuje ho k slobodnému prejavu bez vlastných komentárov a interpretácií. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.

Základné princípy, ktoré sa využívajú pri nedirektívnej terapii hrou sú bezpodmienečné prijatie a empatia.

Ako prebieha stretnutie?

Odporúčaná frekvencia stretnutí je raz za týždenne. Dĺžka jedného stretnutia je 45 minút. Proces vedie hrový terapeut bez prítomnosti rodiča. Konzultácie s rodičmi sa konajú spravidla raz za mesiac. Dĺžka procesu závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva. Odporúčaný minimálny počet stretnutí pri menej závažných ťažkostiach je 12.

Čo by mal rodič povedať dieťaťu?

Môžete svojmu dieťaťu povedať, že každý týždeň sa bude stretávať s tetou v špeciálnej herni, kde je veľa hračiek. Ak sa vás bude dieťa pýtať, prečo musí ísť do herne, môžete mu povedať napríklad: „Keď sú pre teba veci doma (alebo v škole) trochu náročné, pomáha, keď máš špeciálne miesto, kde sa môžeš hrať.“

Terapia hrou Terapia hrou Terapia hrou

Dyadická vývojová terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Jedná sa o systematický prístup zameraný na rodinnú terapiu detí s náročným detstvom a narušeným vývojom blízkych vzťahov. Vychádza z princípov Dyadickej vývojovej psychoterapie (Daniel Hughes) a Terapie zameranej na attachment (Arthur Becker-Weidman). Rovnako má obrovské uplatnenie pri práci s deťmi so zložitou ranou históriou, napr. v adopcii, pestúnskej starostlivosti, ale i s biologickými deťmi, po strate rodiča, či v komplikovanom rozvode.

Jedná sa o univerzálny model, kde terapeut pomáha vytvoriť alebo opraviť blízky vzťah medzi dieťaťom a rodičom, čo je základnou podmienkou zdravého vývinu detí.

Základné princípy

  • P(L)ACE
  • Playfullnes = hravosť /kreativita, radosť, otvorenosť nápadom/
  • Love = láska
  • Acceptance = prijatie /prijímanie emócií a celého dieťaťa či dospelého/
  • Curiousity = zvedavosť /záujem, reflexia, pátranie/
  • Empathy = empatia /reflexie, umenie sa vcítiť a vidieť svet očami dieťaťa/

Ako prebieha stretnutie?

Súčasťou procesu je niekoľko individuálnych stretnutí s dieťaťom a rodičom /opatrovateľom. Cieľom individuálnej práce je vyhodnocovanie a skúmanie oblasti emocionality a vzťahových vzorcov u dieťaťa i rodiča. Následne sa realizujú spoločné stretnutia rodičov/opatrovateľov spolu s dieťaťom. Stretnutia sú väčšinou realizované raz za 3 - 4 týždne v trvaní 60 - 80 min.

Dyadická vývojová terapia zameraná na vzťahovú väzbu Dyadická vývojová terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Supervízia

Supervízia je metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora. Vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Supervízia je nástrojom pre overovanie správnosti postupov pri práci s klientom, pomáha rozširovať alternatívne postupy a slúži rovnako ako účinná prevencia syndrómu vyhorenia. Využíva postupy, pri ktorých jednotlivci, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách.

Hlavné ciele supervízie sú overovanie správnosti svojich postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností odbornej práce s konkrétnym prípadom ako i učenie sa a zbieranie skúseností.

Supervízia poskytuje supervidovanému profesijnú a psychologickú podporu.

Supervízia

Skupinové stretnutia pre náhradných rodičov

Skupina pre náhradných rodičov, určená pre všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Hlavnými cieľmi stretnutí sú vzájomná podpora, špecifické poradenstvo pre náhradných rodičov orientované na témy vzťahovej väzby, deprivácie, hraníc, detských adverzných skúseností a vývinu dieťaťa. Skupinové stretnutia sú orientované na sebaskúsenosť a sebarozvoj náhradných rodičov.

Skupinové stretnutia pre náhradných rodičov